Obchodní podmínky a reklamační řád do 10.2.2023

obchodní společnosti Cesta Dřeva s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozovatel obchodu:
Cesta Dřeva s.r.o., Lhůta 3, 583 01 Libice nad Doubravou
IČ: 08422729, DIČ: CZ08422729
společnost je plátce DPH
Podnikatel je zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou: C 44359

1.1. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Smluvní vztahy se řídí platnými normami práva České republiky. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou (dále jen„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cestdreva.cz (dále jen„webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky (dále jen „OP“) se nevztahují na případy, kdy objednávajícím a kupujícím je právnická osoba či osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.2. Tyto OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Od znění OP je možné se odchýlit zvláštním písemným ujednáním v kupní smlouvě. Taková zvláštní ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP. Prodávající si vyhrazuje právo měnit č doplňovat. znění OP může prodávající měnit č doplňovat. Takovou změnou však nejsou dotčna práva a povinnosti vzniklá po dobu účnnosti předchozího znění OP.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Po registraci kupujícího provedené na webové stránce kupující může přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého lze provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje v souladu se skutečostí a pravdivě a je rovněž povinen je aktualizovat. O údajích uvedených kupujícím v uživatelském úču a při objednávání zboží se má za to, že jsou správné. Přístup k uživatelskému úču je zabezpečn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčnlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského úču. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského úču jiným osobám.

2.3. V případě, že kupující svůj uživatelský účt déle než rok nevyužívá nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včtně těchto OP, zejména povinnost platit řádně kupní cenu za zboží, může prodávající i bez upozornění zrušit konkrétní uživatelský účt. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účt nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, případně nezbytnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY KE ZBOŽÍ

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včtně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včtně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu má pouze informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručváno v rámci území České republiky.

3.2. Objednání zboží provádí kupující vyplněním objednávkového formuláře (dále jen jako „objednávka“) ve webovém rozhraní obchodu. Objednávka obsahuje zejména informace o:

3.3. Kupující je povinen a je mu umožněno před odesláním objednávky zkontrolovat a případně měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Po této kontrole a odeslání objednávky jsou již údaje uvedené v objednávce prodávajícím považovány za správné. Kupující obdrží od prodávajícího neprodleně po obdržení objednávky potvrzení doruční objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty, kterou kupující uvedl ve svém uživatelském rozhraní č v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečé potvrzení objednávky (například písemně č telefonicky). Objednávku může kupující zadat také emailem, telefonicky, osobně č jinou vhodnou formou za podmínek prezentovaných na webovém rozhraní.

3.4. Doručním přijetí objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.

3.5. Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačích prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačích prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičmž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí ustanovení § 1837 NOZ, podle kterého nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačvého programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Pokud se nejedná o výše upravený případ (viz čl. 4.1.) nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy podle obecně závazných předpisů odstoupit, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář který je ke stažení zde. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat buď na adresu sídla prodávajícího (Cesta Dřeva s.r.o., Lhůta 3, 583 01 Libice nad Doubravou) či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@cestadreva.cz.

4.3. V důsledku odstoupení od kupní smlouvy podle 4.2. se kupní smlouva zrušuje a to od samého počátku. Kupující je povinen prodávajícímu vrátit zboží do črnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky, které od něj přijal do črnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn rovněž vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu již při vrácení zboží kupujícím nebo je vrátit podle svého uvážení i jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou-li takovým postupem kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu tento vrátí zboží, nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.4. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náhradu škody na vráceném zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet, ze kterého byly peněžní prostředky odeslány, nebo na jiný účet za tímto účelem určený kupujícím.

4.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva k tomuto daru mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ke zboží, se kterým je dar spojen, ze strany kupujícího, pozbývá součsně účnnosti i darovací smlouva ohledně takového dárku a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Kupující je oprávněn zvolit způsob placení ceny za zboží a případných nákladů spojených s dodáním zboží a to z následujících možností:

5.2. Kupující je povinen spolu s kupní cenou zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Formu dodání a tím i jeho cenu zvolí kupující. V případě, že požaduje kupující odeslání ihned, tedy v den následující po obdržení objednávky i mimo obvyklé odesílací dny, je povinen zaplatit poplatek za zpracování objednávky v den objednání (pokud je objednaná do 15 hodin) ve výši 160 Kč (190 Kč s dobírkou). Přepravné a balné je zdarma nad nákup 3500 Kč s dph, pouze však na 1 balík, který nepřesáhne 25 kg.

5.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto nejsou dotčna ustanovení OP o povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu zboží předem. U hotovostní platby a u platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy a kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který mu za tímto účlem oznámil prodávající. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.4. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečému potvrzení objednávky. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

5.5. V případě poskytnutí slevy bere kupující bere na vědomí, že jednotlivé slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat. Slevu uplatňuje kupující tak, že platný slevový kód č kód z dárkové poukázky vloží kód do příslušného pole na webovém formuláři pro odeslání objednávky. Pokud má
kupující věrnostní procentuální slevu na nákup, je mu tato sleva automaticky odečena při každém nákupu provedeném pod jeho registrací. Prodejce si vyhrazuje právo bez udání důvodu upravovat č rušit slevové kupony č věrnostní slevy.

5.6. Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu zjednodušený daňový doklad, který bude doručn součsně s dodávkou zboží.

5.7. Kupní smlouva včtně OP archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Pokud je podle kupní smlouvy prodávající povinen dodat zboží na místo určné kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručvat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručváním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doruční. Pokud je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečé náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravcem, obvykle následující den po objednání, nejpozději však do 14 pracovních dnů. O tom, že prodávající předal zásilku k expedici zvolenému dopravci je kupující informován e-mailem č sms.

6.3. Jestliže se jedná o zboží, které není dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení může být provedeno i formou elektronické komunikace (e-mail). Byla-li část nebo celá kupní cena uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

6.4. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující je povinen neprodleně po převzetí zboží zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti (poškozené zboží, chybějící zboží č chybně zaslané položky) neprodleně oznámit prodávajícímu. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občnského zákoníku.

6.5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ). Pokud se vada zboží projeví do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.3. Ustanovení uvedená výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamačí řád prodávajícího, pokud byl vydán.

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@cestadreva.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

8.3. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikačí číslo, daňové identifikačí číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společě vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účly realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účly vedení uživatelského úču. Pokud kupující nezvolí jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účly zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto čánku OP není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. V souladu s obecně závaznými předpisy je prodávající oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů kupujícího třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčtou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučn o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zavazuje se své osobní údaje bezodkladně při změnách aktualizovat. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účl jejich zpracování, může:

8.6. Pokud kupující požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má v takovém případě právo v souladu s obecně závaznými předpisy za poskytnutí takové informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami, obchodních sdělení nebo závodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícíh, pokud si tuto možnost zaškrtne při objednávání, nebo se přihlásí do odběru novinek. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač Pokud je možné provést nákup na webové stránce a závazky prodávajícího z kupní smlouvy splnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítačupujícího, je kupující oprávněn takový souhlas kdykoliv odvolat.

9.2. Kupujícímu může být doručváno obchodní sdělení na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském úču či uvedenou kupujícím v objednávce.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak prodávající a kupující výslovně sjednávají, že vztah se řídí čským právem. Tímto nejsou dotčna práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Pokud je některé ustanovení OP neplatné nebo neúčnné, nebo se takovým v budoucnu stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčnnost jednoho ustanovení nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. Změny OP lze čnit způsobem uvedeným výše v těchto OP.

11.3. Prodávající považuje za vhodné upozornit kupující na skutečost, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti č typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a nezaručje věcnou správnost obsahu těchto stránek.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa kancelář, sídlo, provozovna: Lhůta 3, 583 01 Libice nad Doubravou
Adresa elektronické pošty: info@cestadreva.cz
Telefon: 723 689 824

Ve Lhůtě dne 9.11.2019